English

پیگتیل


پیگتیل  فیبر نوری SC

پیگتیل فیبر نوری SC

جهت برقراری اتصال رشته های فیبر نوری درون کابل ها به شبکه میبایست هر کدام از رشته های فیبر نوری با کانکتوری به سایر اقلام شبکه متصل شود، جهت سهولت این کار از پیگتیل ها استفاده می کنیم، پیگتیل ها داری یک کانکتور متصل شده به یک رشته فیبر نوری هستند که می توان بین آن و رشته های کابل فیبر نوری، جوش ...

مشاهده جزئیات