English

Indoor


کابل Indoor فیبر نوری Universal Loose Tube

کابل Indoor فیبر نوری Universal Loose Tube

کابل های فیبر نوری  indoor   با توجه به نوع ساختاری که دارند بیشتر در پروژه هایی مورد استفاده قرار میگیرند که شرایط عبوری کابل دارای زوایای تندتری می باشند به طور مثال کابل کشی داخل ساختمان، به همین علت روکش این دسته از کابل ها نرم تر و شامل استاندارد های ضد آتش و در صورت مواجه ...

مشاهده جزئیات